Archive - مهر 1400

پزشکی

مطالعه جدید مسیری را برای تأمین بی وقفه داروهای ایمن و م forثر برای مصرف کنندگان آمریکایی نشان می دهد

اعتبار: Unsplash/دامنه عمومی CC0 ترکیبی از عوامل از جمله نرخ مالیات شرکت های فعلی باعث می شود که تولید دارو در ایالات متحده در حال حاضر جذاب تر از سرمایه گذاری...