دسته بندی - پزشکی

پزشکی

هزینه برای COVID-19 بیشترین افزایش ثبت شده در کمک های توسعه ای برای سلامتی را به دنبال داشت ، اما به موارد بیشتری نیاز است

اعتبار: CC0 دامنه عمومی یک مطالعه جدید که هزینه های بهداشت جهانی را دنبال می کند ، نشان می دهد که 13.7 میلیارد دلار کمک توسعه برای سلامت (DAH) در سال 2020 به...