دسته بندی - پزشکی

پزشکی

ایالت های تحت رهبری دموکرات ها تمایل بیشتری برای پاسخگویی به COVID-19 و بهبود پیامدهای سلامتی داشتند

بر اساس تحقیقات جدید که توسط هیئت علمی دانشگاه بینگهامتون ، دانشگاه ایالتی نیویورک انجام شده است ، ایالت هایی با رهبران دموکرات تمایل بیشتری نسبت به COVID-19...